درباره ما

خلاصه دستور العمل جشنواره رویش

جشنواره کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی، «رویش» یکی از مهم ترین جشنواره‌های فرهنگی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور است که در دو سطح دانشگاهی و ملی برگزار می شود.

جشنواره رویش دانشگاهی: مرحله مقدماتی جشنواره ملی رویش می باشد که توسط دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور(شامل دانشگاه‌های دولتی، ستادی و غیر انتفاعی) برگزار می گردد.

زمان پیشنهادی برگزاری جشنواره رویش دانشگاهی ابتدای بهمن لغایت ۱۵ اسفند ماه می باشد. در این دوره از جشنواره رویش دانشگاهی شامل حوزه‌های فردی، گروهی و کانونی در دو بخش رقابتی و غیر رقابتی می باشد.

بخش رقابتی:

- کانون برگزیده دانشگاه: (براساس شاخص‌های عمومی اعلام شده)

- آثار و دستاوردهای فردی و گروهی (مطابق جدول شماره۲ )

- ایدهٰ‌ها و طرح‌های برگزیده کانون‌ها؛ شامل طرح‌ها و ایده‌ها (اجراشده و نشده)

- جایزه مسئولیت اجتماعی (حسین علی مرادی)

بخش غیر رقابتی:

- برگزاری نمایشگاه ویژه دستاوردهای کانون‌ها (توانمندی های کانون ها) (مجازی)

- کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی (مجازی)