راهنمای ارسال آثار

جهت ثبت نام در هر حوزه پس از مطالعه فایل زیر به بخش فرم‌های ثبت نام مراجعه فرمائید.

فایل آیین نامه جشنواره رویش