تاریخ های مهم

 افتتاحیه جشنواره: 10 اردیبهشت ماه 1402

مهلت ارسال آثار: 30 اردیبهشت ماه 1402

اختتامیه جشنواره: 10 خرداد ماه 1402