داوران ما

دکتر مجید اسحق نیموری

داور

دکتر سید علی اندی

داور