معرفی جشنواره

جشنوارهٔ رویش دانشگاهی ویژه دستاوردها و توانمندی های کانون های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی